Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.     |     Baza firm     |     Rozkład PKP     |     Pogoda     |     
INFO 24:

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Zaklików prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Zaklików.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1)       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)       numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3)       numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

4)       określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,

2)oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)       oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Zaklików dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Zaklików – Referat Gospodarki Komunalnej ul.Targowa 2 lub poniżej w pliku do pobrania.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
do spełnienia następujących wymagań:

1)       posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2)       utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)       spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)       zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zaklików jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdania należy przekazywać do Wójta Gminy Zaklików  w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale,którego dotyczy na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

  1. Sprawozdanie zawiera:

 

  1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,

  2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
    a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
    b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,

  3. liczbę właścicieli nieruchomości, od  których zostały odebrane odpady komunalne

  4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w  sposób niezgodny z regulaminem

oraz informacje zawarte w art.9 n ust. 3 pkt.4 i 5 dla wymienionej grupy przedsiębiorców

 

Załączniki:

  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

  2. Oświadczenie

  3. Informacja - wpis do rejestru

 

* Wniosek

* Oświadczenie

Rejestr Działalności Regulowanej  (BIP)

Agnieszka Kalina
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: 15 8738476, fax: 15 8738324, email: sekretariat@zaklikow.pl, http://zaklikow.pl
NIP: 865-15-37-656
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x