Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Ochrona zwierząt / Apel
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.     |     Baza firm     |     Rozkład PKP     |     Pogoda     |     
INFO 24:

Apel

 
- abia.jpg

W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów/posiadających właściciela/, przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren.

Dodatkowo regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ZAKLIKÓW ( Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2013 r., poz. 2445) zobowiązuje osoby utrzymujące zwierzęta domowe do sprawowania nad nimi opieki właściwej dla gatunku, szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru, gdy istnieje możliwość opuszczenia pomieszczenia lub terenu ogrodzonego
 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa  środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.
 2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
 •  wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
 • nie wyprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla zwierząt
 • nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej: zakaz nie dotyczy psów przewodników;
 • abezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;
 • natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w   szczególności w pomieszczeniach wspólnego użytku, na chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach, parkach i innych miejscach publicznych i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne.
 1. Zwłoki padłych zwierząt domowych należy przekazywać odpłatnie do firm posiadających zezwolenie do zbierania i utylizacji padłych zwierząt.
 2. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami określa szczegółowo program zatwierdzony Uchwała Rady Miejskiej.
 3. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki itp. w budynkach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są do zabezpieczenia ich przed wydostawaniem się z pomieszczenia.

 

OBOWIĄZKI GMINY WOBEC ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaklików w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 j.t.), tj.:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

2) zapobieganie bezdomności  zwierząt,

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,

4) edukacja mieszkańców Gminy Zaklików w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

5) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów,

6) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Zaklików.

 

 Programu  obejmuje realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) sterylizacja albo kastrację zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,                       

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

9)  działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

W przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia, należy powiadomić Urząd Miejski  lub Policję. Powyższe organy podejmą działania mające na celu ustalenie właściciela zwierzęcia. W przypadku niepowodzenia, o potrzebie odłowienia  powiadamiane jest schronisko

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

Umieszczenie zwierząt bezdomnych w Schronisku dla Zwierząt  może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Zaklikowie.

Gmina  zawarła  umowę ze schroniskiem „ BAROS „ 26-130 Suchedniów  ul. Berezów  76 d, Tel.  /41/2544220,   607 596 920

 

Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska.

Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.

Istotnym jest też problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.
Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu.

Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Zdjęcia odłowionych zwierząt umieszczane są na bieżąco na stronie Urzędu Miejskiego

Kontakt: Urząd   Miejski w Zaklikowie - Referat Gospodarki Komunalnej – tel. 15/ 8738405

 


 

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZWIERZĄT:

 Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.) „Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85 ust. 1A w/w ustawy: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku podlega karze grzywny”.

 

Grzegorz Janik
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: 15 8738476, fax: 15 8738324, email: sekretariat@zaklikow.pl, http://zaklikow.pl
NIP: 865-15-37-656
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x