Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.     |     Baza firm     |     Rozkład PKP     |     Pogoda     |     
INFO 24:

Ośrodek Pomocy Społecznej

 
Dane teleadresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików

tel. 15/ 87 38 463


e-mail:  ops.zaklikow@adres.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie został powołany

Uchwałą Nr XII/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Zaklikowie z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie
 

 

OPS w Zaklikowie działa na podstawie:
1.Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku(t. jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.182 )

2.Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku ( t. jednolity DZ.U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

3. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 )

3. Uchwały Nr XXVI/152/2012 Rady Gminy w Zaklikowie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zaklikowie

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie
Kierownik Ośrodka:
mgr Agnieszka Suchora

Główny Księgowy -
Władysława Błażejczak


Dział Świadczeń Rodzinnych
 Referent ds. świadczeń rodzinnych
mgr inż.Ewa Czajka
Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
mgr Bożena Dąbrowska

Dział Pomocy Społecznej

Rejon: Zaklików, ulice: Dworcowa, Belkowszczyzna, Zarogi, Zaślazie, Tartak, Turystyczna, Lubelska, Nadbrzeżna, Sandomierska, Sportowa, Anny Nagórskiej, Janowska, Armii Krajowej, Zielona, Św. Anny, Widok, 3-go Maja, Zamkowa, Targowa, Leśna, Plac Sienkiewicza, Cicha, Kościelna, Dzika, Strażacka, Łążek, Irena, Łysaków. - mgr Joanna Płaza- pracownik socjalny

Rejon: Zaklików, ulice Ujazdowska, Pułankowa, Krzywa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna,

Ptasia, Słubickiego, Piłsudskiego, Wesoła, Nowa, Rozwadowska, Okólna, Ogrodowa, Długa,

Mickiewicza, Zachodnia, Kolonia Łysaków, Antoniówka, Dąbrowa.

- mgr Maryla Kobylarz – pracownik socjalny

Rejon: Lipa, Gielnia, Goliszowiec
mgr Ewelina Kamińska - pracownik socjalny

Rejon: Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie, Nowe Baraki, Stare Baraki, Józefów, Karkówka
-
mgr Agnieszka Zakościelna- pracownik socjalny

Do pracowników socjalnych można zwracać się m.in., w celu:
- uzyskania pomocy finansowej dla osób i rodzin zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi w ustawą o pomocy społecznej,
- uzyskania pomocy materialnej dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, czy zdarzenia losowego,
- zgłoszenia konieczności sprawowania usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
- wszczęcia postępowania w celu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
- uzyskania pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez: udzielanie różnego rodzaju wsparcia, - zgłaszania problemów z którymi rodzina nie jest sama w stanie poradzić wykorzystując własne środki i uprawnienia m.in. w celu uzyskania informacji na temat specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną osobom z problemami alkoholowymi, przemocą w rodzinie itp.

Zadania własne gminy realizowane przez OPS obejmują:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych i specjalnych zasiłków 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.)
3. przyznanie pomocy rzeczowej
4. przyznanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
5. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania sytuacji
6. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej 7. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
8. praca socjalna
9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
11. dożywianie dzieci
12. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
13. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
14. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego
15. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników
16. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
17. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia
Zadania zlecone gminie przez administrację rządową a realizowane przez OPS obejmują:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków w wyniku klęsk żywiołowych lub ekologicznych
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Dokumenty potrzebne do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej:
Do przyznania zasiłku stałego wymagane są następujące dokumenty:
1. dowód osobisty,
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wymagającego stałej opieki,
3. oświadczenie osoby ubiegającej się o zasiłek stały, że nie jest uprawniona do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem renty rodzinnej,
4. podanie o przyznanie zasiłku stałego,
5. zaświadczenie o dochodach netto za poprzedni miesiąc,

Do przyznania zasiłku celowego wymagane są następujące dokumenty:
1. dowód osobisty,
2. podanie o przyznanie zasiłku celowego,
3. zaświadczenie o dochodach netto rodziny za poprzedni miesiąc,
4.dokument potwierdzający trudną sytuację życiową: w przypadku bezrobocia aktualne zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, w przypadku długotrwałej lub ciężkiej choroby aktualne zaświadczenie lekarskie

Do przyznania zasiłku okresowego wymagane są następujące dokumenty:

1. dowód osobisty,
2. podanie o przyznanie zasiłku okresowego,
3. zaświadczenie o dochodach netto rodziny za poprzedni miesiąc,
4.dokument potwierdzający wystąpienie w rodzinie co najmniej jednego z problemów: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.


Kto może korzystać z pomocy?

Według ustawy pomoc społeczna adresowana jest do osób lub rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych. Aby nabyć prawo do świadczeń muszą one spełniać co najmniej dwa warunki.

Pierwszy warunek:
Wymagane jest stwierdzenie, aby osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc została uznana jako będąca w trudnej sytuacji z powodu:
1. ubóstwa - czyli bardzo niskich dochodów lub zupełnego ich braku,
2. sieroctwa - co należy rozumieć jako sieroctwo biologiczne lub społeczne,
3. bezdomności - całkowity brak miejsca do zamieszkania,
4. potrzeby ochrony macierzyństwa - wielodzietność lub samotne wychowywanie dzieci przez jedno z rodziców,
5. bezrobocia - z wyłączeniem odmawiających zatrudnienia,
6. niepełnosprawności - co oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy powodujący trwałe lub okresowe ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji, w tym zarobkowania,
7. długotrwałej choroby,
8. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
9. alkoholizmu lub narkomanii,
10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
11.klęski żywiołowej lub ekologicznej.
12.Przemocy w rodzinie
13. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
14. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze.
15.trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

Drugi warunek:
W przypadku uprawnień do świadczeń pieniężnych (obok powodów wymienionych wyżej w punktach 1 - 11) warunkiem jest kryterium dochodowe, którego nie można przekroczyć. Wynosi ono miesięcznie:
- na osobę samotnie gospodarującą - 542,00zł.
- na każdą osobę w rodzinie - 456,00 zł.

Kryterium dochodowe rodziny (w tym również osób pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) oblicza się sumując kwoty przypadające na poszczególne osoby. Zaś dochód faktyczny rodziny stanowi sumę przychodów netto za poprzedni miesiąc.

Na użytek pomocy społecznej przyjęto, że 1,00ha przeliczeniowy gospodarstwa rolnego równoznaczny jest kwocie 207,00 zł. ( również waloryzowanej).
W rodzinach rolniczych osiągających także przychody z pracy pozarolniczej lub renty, emerytury, itp., dochody netto sumuje się.

Dodatkowe warunki dla korzystających z pomocy
1.Osoby lub rodziny uprawnione do świadczeń obowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, między innymi poprzez ścisłą współpracę ze służbami pomocy społecznej.
2. Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązane są udzielić wyjaśnień i udostępnić wymagane dokumenty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu wywiad środowiskowy oraz informować właściwy organ o zmianie (zwłaszcza na korzyść) ich warunków materialnych.
3. Stwierdzenie marnotrawienia pomocy lub wykorzystywanie jej niezgodnie z przeznaczeniem (zakup alkoholu lub artykułów luksusowych), a także odmowa podjęcia pracy może spowodować ograniczenie lub wstrzymanie pomocy.

Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej
Osoby zainteresowane pomocą powinny ustalić właściwy(według miejsca zamieszkania) ośrodek pomocy społecznej i starać się nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym obsługującym rejon zamieszkania.

Pracownik socjalny, na wniosek klienta pomocy społecznej, obowiązany jest w terminie do 2 tygodni od złożenia wniosku przeprowadzić wywiad środowiskowy (rodzinny), który spisany na odpowiednim formularzu stanowi podstawę do udzielania, odmowy lub wstrzymania wszelkich świadczeń, zarówno pieniężnych, w naturze, w usługach oraz przydzielenia miejsc w domach pomocy społecznej.

W sprawie wnoszonej przez klienta pomocy społecznej powinna być wydana decyzja administracyjna, od której zgodnie z pouczeniem można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Szczegółowe kryteria przyznawania niektórych świadczeń:


Zasiłki celowe mogą być przyznawane na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów pogrzebu. Mogą być przyznane również z przeznaczeniem na wyrównanie strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej.
Zasiłki te mogą być przyznawane osobom lub rodzinom, których dochód zgodnie z ogólnymi zasadami upoważnia do świadczeń pomocy społecznej. Ustawa upoważnia gminy do stosowania w szczególnych przypadkach pomocy bezzwrotnej w postaci specjalnego zasiłku celowego, mimo przekroczenia obowiązujących kryteriów dochodowych.

Pomoc rzeczowa polega na dostarczaniu rodzinie lub osobie (spełniającej warunki ogólne do pomocy) niezbędnych sprzętów domowych, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości, żywności, opału, itp., zgodnie z potrzebami ustalonymi przez pracownika socjalnego.
Zasiłek stały.
Przysługuje on:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy w powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

OPS prowadzi rejestr świadczeń i świadczeniobiorców osób korzystających z pomocy społecznej który jest objęty ochroną danych osobowych na podstawie Ustawy o pomocy społecznej i Ustawy o ochronie danych osobowych.

Informujemy również że:
1. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina - to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące osoby składającej wniosek, ale też osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.
Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.
2. Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny: z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej, w przypadku utraty dochodu ( np. zasiłku dla bezrobotnych ) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
3. Dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny - przy ustalaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych - pomniejszane są o kwotę, która co miesiąc przekazywana jest w formie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ( tzw. dochody "netto" ). Do dochodów nie wlicza się:
. alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,
. jednorazowych świadczeń socjalnych,
. świadczeń w naturze,
. świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej.
4. W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej

Agnieszka Kalina
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: 15 8738476, fax: 15 8738324, email: sekretariat@zaklikow.pl, http://zaklikow.pl
NIP: 865-15-37-656
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x